Bålsta Båtklubb

Här följer en presentation för dig som överväger att söka medlemskap i Bålsta båtklubb. Anmälan sker via BBK Intresseanmälan
Bålsta Båtklubb (BBK) land- och sjöområde är beläget vid Frösundavikens norra strand ca tre kilometer från Bålsta centrum, se Karta. Klubben utgör en ideell förening som drivs av medlemmarna utan vinstintresse. Styrelse väljs av medlemmarna på årsmöte som genomförs under januari månad. Ändring av medlemsavgifter beslutas vid årsmöte. Styrelsens sammansättning och kontaktinfo återfinns på denna hemsida .

Avgifter 2024
Inträdesavgift 1 000 kr (engångsavgift)
Medlemsavgift 850 kr (medlem i kö 350 kr, stödmedlem 150 kr)
Bryggplats 550 kr per m båtbredd
Varvsplats 200 kr per m båtbredd
Jolleplats 50 kr
Arbetsavgift 200 kr (ej medlem i kö eller stödmedlem

Max båtbredd 3,5 m
Max båtlängd 12,0 m
Max vikt 7000 kg

Kötid för bryggplats är f. n 4-5 år. Sjösättningsramp kan dock utnyttjas av medlem med båt på trailer. Endast båtar med biocidfri bottenbehandling godkänns (bottenbehandlad för insjö).
Syftet med klubbens verksamhet är att öka intresset för båtlivet genom att erbjuda båtintresserade brygg- och varvsplats till lägsta möjliga kostnad. Ekonomiska medel fonderas för framtida investeringar som t ex nya bryggor och infrastruktur.

Inom klubbområdet finns ca 120 bryggplatser fördelade på tre st bryggor, alla försedda med Y-bommar. Tilldelning av brygg- och vinterförvarings-platser till nya medlemmar samt till befintliga medlemmar som önskar utökad plats p g a båtbyte sker enligt ett kösystem i medlemsnummer-ordning. Medlem svarar själv för anskaffning av förtöjningsgods samt vaggor (motsvarande) i enlighet med försäkringsbolagens krav.
BBK är anslutet till båtlivsorganisationen Svenska Båtunionen (SBU). Övergripande klubbförsäkring har via SBU tecknats i Svenska Sjö. Försäkring för båt tecknas av medlem genom egen försorg vilket utgör krav för medlemskap. För administration av medlemmars person-och båtdata, brygg- och vinterplatskö, vaktschema, medlemsavgifter mm nyttjas SBU administrativa system BAS. All information till medlemmar samt faktuering av medlemsavgifter sker via BAS-systemet. Som medlem måste man därför ha en gällande e-mailadress.

De person- kontaktuppgifter BBK behandlar om dig förutom båtdata och båtförsäkringsuppgifter är medlemsnummer, namn, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer enligt intresseanmälan. Uppgifterna raderas när medlemskap upphör och inga ekonomiska eller andra förehavanden kvarstår från medlemskap. Sökande godkänner att BBK lagrar dessa uppgifter vid godkänt medlemskap enligt BBK:s villkor för behandling av personuppgifter enligt GDPR.

Organiserad sjö- och torrsättning sker vid två veckoslut under vår (april/maj) resp under höst (sept./okt.) Sjö-och torrsättning vid andra tillfällen sker genom egen försorg (bokning kranbil mm). För sjö- och torrsättning genom egen försorg av mindre motorbåtar på trailer, finns en ramp till medlemmarnas förfogande. Medlem med bryggplats har vaktplikt som genomförs genom att fullgöra två vaktnätter med annan klubbmedlem eller en vaktnatt med anhörig. Gemensamma städdagar organiseras vid två tillfällen (vår respektive höst) varvid medlem (förutom stödmedlemmar) ska delta vid minst ett tillfälle.
Inom klubbområdet finns klubbhus, verkstadslokal, parkeringsplatser för bilar och båttrailer (dock begränsat), klubbeka, kran för på-och avmastning av segelbåtsmaster, mastställ för vinterförvaring, sjösättningsramp, jolleställ och torrtoalett. För tömning av båttoa finns, tillsammans med Frösundavikens båtklubb, installerad en gemensam latrintömningsanläggning. Kommunalt vatten samt el finns vid bryggor och inom varvsområdet. Sophantering finns inte organiserad inom varvsområdet vilket innebär att var och en själv tar hand om sitt avfall.